Bài tập kế toán tài chính có lời giải phần 1

Bài tập kế toán tài chính có lời giải phần 1

Bài tập kế toán tài chính là một trong những loại bài tập khó và phức tạp nhất trong các bài tập về kế toán, do đó để quý vị giả hiểu rõ hơn về nhiều dạng bài tập kế toán tài chính, nay Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Phía Nam xin gửi đến quý vị một số bài tập kế toán tài chính có lời giải, với mong muốn giúp quý vị nâng cao kiến thức chuyên môn về loại bài tập này.

Bài tập 1:

Giả sử có tài liệu kế toán về đầu tư liên kết của một đơn vị như sau: (Đơn vị tính : 1000.000 đ)

 1. Số dư đầu kỳ một số tài khoản:

TK 112: 5.100                                            TK 211: 10.000

TK 155: 950                                                         TK 223: 1.200

TK 214: 250

 1. Số phát sinh trong kỳ:
 2. Mua cổ phần công ty A bằng tiền gửi ngân hàng với trị giá 4.500 (chiếm 45% quyền sở hữu vốn, và bằng 40% quyền biểu quyết)
 3. Chuyển tài sản cố định đầu tư vào công ty C với giá đánh giá 400. Biết rằng tài sản cố định có nguyên giá 600, đã khấu hao 150 và xuất kho thành phẩm để đầu tư vào C là 667, giá trị ghi sổ của thành phẩm là 700 (Khoản đầu tư chiếm 32% quyền biểu quyết)
 4. Thu hồi toàn bộ khoản đầu tư vào công ty liên kết E như sau:
  • Giá gốc đầu tư bằng 1.200
  • Nhận từ công ty E gồm:Tiền gửi ngân hàng 900 (đã có giấy báo Có), tài sản cố định được đánh giá là 250.
 5. Cuối kỳ công ty nhận được thông báo số lợi nhuận được chia như sau:
  • Công ty A: 30
  • Công ty C:20

Yêu cầu: Định khoản bằng sơ đồ chữ T.

Bài giải : 

 bai-tap-ke-toan-tai-chinh-1

Bài tập 2:

Giả sử có tài liệu kế toán về góp vốn liên doanh của công ty X như sau: (đơn vị tính 1.000.000 đ)

 1. Số dư đầu kỳ môt số tài khoản:

TK 111: 170                                     TK 211: 650

TK 112: 850                               TK 214: 350

TK 155: 80                              TK 222: 6.500

 1. Số phát sinh trong kỳ:
 1. Góp vốn liên doanh bằng tiền gửi ngân hàng là 7.500 tạo nên cơ sở kinh doanh bên cùng kiểm soát.
 2. Góp vốn liên doanh bằng tài sản cố định với giá đánh giá lại 410, nguyên giá của tài sản cố định đem đi góp vốn là: 550, đã hao mòn 200; góp vốn bằng nguyên vật liệu với giá là 300 – Giá ghi sổ là 320 và góp bằng tiền mặt là 50.
 3. Trong kỳ, chuyển nhượng vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát I như sau:
  • Tổng vốn góp ban đầu 6.500
  • Giá chuyển nhượng là : 6.800, nhận bằng tài sản cố định 3.800, hàng hóa: 1.500, phụ tùng: 600, tiền gửi ngân hàng 700 và tiền mặt 200.
 4. Trong năm công ty đã bán cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát số thành phẩm với giá bán 100 chưa trả tiền, giá vốn 70. Cuối năm, liên doanh đã bán cho nười thứ 50 số thành phẩm đó.

Yều cầu: Định khoản bằng sơ đồ chữ T.

Bài giải :

bai-tap-ke-toan-tai-chinh-2

Bài tập 3:

Giả sử có tài liệu kế toán ở công ty X như sau: (đơn vị tính: 1.000.000 đ)

 1. Chi phí phát sinh cho hoạt động liên doanh hai bên đồng kiểm soát trong kỳ, gồm:
 • Xuất kho nguyên, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động là: 200.
 • Xuất kho nhiên liệu sử dụng cho bộ phận trực tiếp: 50 và bộ phận quản lý: 10.
 • Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp: 100 và bộ phận quản lý: 30.
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn theo quy định. (19%)
 • Chi tiền mặt cho bộ phận quản lý là: 5.
 • Trích khấu hao tài sản cố định dùng cho hợp đồng liên doanh đồng kiểm soát: 15.
 1. Chi phí phát sinh chung cho hoạt động liên doanh tại công ty X, gồm:
 • Tiền mặt là: 20
 • Nguyên nhiên, vật liệu: 10
 1. Phân bổ chi phí phát sinh chung cho công ty liên doanh đồng kiểm soát và xác định số chi phí phát sinh chung công ty phải chịu.
 2. Hợp đồng liên doanh thỏa thuận chia sản phẩm và công ty đã nhập kho số sản phẩm được chia.

Bài giải : 

bai-tap-ke-toan-tai-chinh-3

Bài tập giới hạn một nhân tố:

Giả sử công ty X sản xuất 2 loại sản phẩm A và B với kết cấu chi phí như sau:

Sản phẩm A Sản phẩm B
1. Giá bán đơn vị sản phẩm 500 640
2. Biến phí đơn vị 200 400
3. Giờ công lao động của mỗi sản phẩm 4 3
4. Nhu cầu tiêu dùng xã hội dự toán 1000 2000

 

Yêu cầu: Hãy phân tích cơ cấu sản xuất sản phẩm và thứ tự ưu tiên để có lợi nhuận lớn nhất. Biết rằng số giờ công tối đa là 9000 giờ.

Giải

Chỉ tiêu Sản phẩm A Sản phẩm B
Giá bán 1 sản phẩm 500 640
Biến phí đơn vị 200 400
Lãi trên biến phí 300 240
Số giờ công lao động 1 sp 4 3
Lãi trên 1 giờ công lđ 75 80
Thứ tự ưu tiên (2) (1)
Số giờ công lao động 3.000 6.000
Số lượng sx tối ưu 750 2.000

 

Bài tập có nhiều nhân tố giới hạn:

Giả sử có 1 doanh nghiệp đang sản xuất 2 loại sản phẩm A và B với những điều kiện ràng buộc trong 1 chu kỳ sản xuất như sau:

 • Máy móc hoạt động tối đa 24 giờ.
 • Nguyên vật liệu chính chỉ đáp ứng 36 đơn vị.
 • Mức tiêu thụ tối đa 3 sản phẩm B
 • Định mức kinh tế – kỹ thuật cho từng sản phẩm như sau:
Chỉ tiêu Sản phẩm A Sản phẩm B
Giá bán 1 sản phẩm 20 18
Biến phí trên 1 sản phẩm 12 8
Lãi trên biến phí 8 10
Số giờ máy sản xuất sử dụng 6 3
Số vật tư cho 1 sản phẩm 6 9

 

Yêu cầu: Công ty sản xuất theo cơ cấu nào để đạt lợi nhuận cao nhất?

Bài làm:

 1. Xác định hàm mục tiêu:

Gọi X là số sản phẩm A cần sản xuất trong phương án tối ưu.

Gọi Y là số sản phẩm B cần sản xuất trong phương án tối ưu.

=> ta có: 8X + 10Y => max

 1. Xác định điều kiện các nhân tố giới hạn và biểu diễn chúng thành hệ các bất phương trình:

6X + 9Y≤36 (hạn chế về cung cấp vật tư)

6X + 3Y≤24 (hạn chế về giờ máy hoạt động)

Y≤3 (hạn chế mức tiêu thụ)

 1. Giải hệ phương trình:

– Hạn chế về cung cấp vật tư:

+ Giả sử số vật tư ưu tiên cả cho sản xuất sản phẩm A thì ta có:

6X + 0 = 36 => X = 6

+ Giả sử số vật tư ưu tiên dùng cả cho sản phẩm B thì ta có:

0 + 9Y = 36 => Y =4

Như vậy ta có thể biểu diễn trên đồ thị một đường đi qua 2 điểm X=6 & Y=4 (6,4)

– Hạn chế giờ máy hoạt động:

+ Giả sử sử dụng hết giở máy cho sản phẩm A, ta có:

6X + 0 = 24 => X = 4

+ Giả sử sử dụng hết giờ máy cho sản phẩm B, ta có:

0 + 3Y = 24 => Y = 8

Như vậy ta có 1 đường trên đồ thi đi qua 2 điểm X = 4 & Y = 8 (4,8)

– Hạn chế mức tiêu thụ: Y≤3

Sau khi giải hệ phương trình ta có thể biểu diễn bằng đồ thị để xác định vùng sản xuất tối ưu như sau:

 1. Xác định cơ cấu sản xuất sản phẩm tối ưu:
Gốc Số sản phẩm sản xuất Hàm mục tiêu 8X + 10Y
Sản phẩm A Sản phẩm B 8X 10Y 8X + 10Y
OABCD 001,534 03320 0-122432 03030200 030424432

 

Như vậy, với những điều kiện giới hạn trên, công ty sản xuất với kết cáu 3 sản phẩm A và 2 sản phẩm B thì sẽ đạt lợi nhuận cao nhất.

 

Bài tập:

Giả sử có tài liệu về các dây chuyền sản xuất sản phẩm như sau:

Thông tin thích hợp (1.000.000 đ)

Tổng số Sản phẩm A Sản phẩm B Sản phẩm C
1.Doanh thu2.Chi phí khả biến3.Lãi trên biến phí4.Chi phí bất biến- Lương- Quảng cáo

– Phục vụ

– KH TSCĐ

– Thuê nhà

– Bảo hiểm

– Quản lý chung

250(105)145(125)(50)(15)

(2)

(5)

(20)

(3)

(30)

125(50)75(59)(29,5)(1)

(0,5)

(1)

(10)

(2)

(15)

75(25)50(38)(12,5)(7,5)

(0,5)

(2)

(6)

(0,5)

(9)

50(30)20(28)(8)(6,5)

(1)

(2)

(4)

(0,5)

(6)

Lãi (lỗ) 20 16 12 8

 

Yêu cầu: Hãy phân tích vẫn nên tiếp tục sản xuất sản phẩm C hay loại bỏ sản phẩm C?

Bài làm:

Các thông tin có thể tránh được và không thể tránh được nếu sản phẩm C bị loại bỏ:

Chỉ tiêu Tổng số Chi phí không thể loại bỏ Chi phí có thể loại bỏ
Lương 8 8
Quảng cáo 6,5 6,5
Phục vụ 1 1
KH TSCĐ 2 2
Thuê nhà 4 4
Bảo hiểm 0,5 0,5
Quản lý chung 6 6
  28 13 15

 

Có thể lập bảng so sánh:

Tiếp tục Ngừng Tăng (giảm)
Doanh thu 50 (50)
Chi phí khả biến (30) 30
Lãi trên biến phí 20 (200
Chi phí bất biến (28) (13) 15
Lương (8) 8
Quảng cáo (6,5) 6,5
Phục vụ (1) (1)
KH TSCĐ (2) (2)
Thuê nhà xưởng (4) (4)
Bảo hiểm (0,5) 0,5
Quản lý chung (6) (6)
Lãi (lỗ) (8) (13) (5)

 

Như vậy nếu ngừng sản xuất sản phẩm C thì sẽ giảm lợi nhuận chung của doanh nghiệp xuống 5 => vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm C.

Trên đây là một số dạng bài tập kế toán tài chính có lời giải mà công ty TNHH Dịch vụ kế toán Phía Nam hân hạnh gửi đến quý vị, với mong muốn giúp quý vị hiểu rõ một phần nào đó về kế toán tài chính. Nếu quý vị có thắc mặc hoặc cần tư vấn thêm về bài tập kế toán tài chính thì có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Phía Nam
 • Địa chỉ : Tầng 4, Số 3 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
 • Chi nhánh : Tầng 2, 134A Ấp 1A, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
 • Hotline : 0907 958 871 – 0916 958 871
 • Email : info@ketoanphianam.com
 • Website : http://ketoanphianam.com

 

 

Posted in: Tin tức kế toán