Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

Như chúng ta đã biết, đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam thì điều mỗi doanh nghiệp điều có đầu tư mua sắm tài sản cố định, đối với doanh nghiệp sản xuất thì tài sản cố định chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng tài sản, do đó để thu hồi vốn đầu tư thì Cơ quan thuế và Chuẩn mục kế toán cho phép chúng ta trích khấu hao tài sản cố định. Tuy nhiên chúng ta phải thực hiện công việc trích khấu hao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

tai-lieu-ke-toan-doanh-nghiep

Nay Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Phía Nam xin trân trọng gửi đến bạn đọc cách hạch toán khấu hao tài sản cố định. Nhằm giúp cho quý vị hiểu rõ cách trích khấu hao tài sản cố định

Theo quy định hiện nay thì có 3 phương pháp tính khấu hao tài sản cố định như sau:

Phương pháp khấu hao đường thằng

Công thức tính: = nguyên giá/thời gian khấu hao

Lưu ý: Nếu công ty, doanh nghiệp có hiệu quả kinh tế cao thì được khấu hao nhanh nhưng không được vượt quá 2 lần mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

Chủ yếu áp dụng đối với lĩnh vực có công nghệ cao, đòi hỏi phải thay đổi, nếu áp dụng phương pháp này thì phải thỏa 2 điều kiện sau:

+Tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng)

+ Tài sản chủ yếu dùng trong đo lường, thí nghiệm

Công thức tính: = giá trị còn lại của tài sản X tỷ lệ khấu hao nhanh

Phương pháp khấu hao theo sản lượng

 • Để áp dụng phương pháp này cần thỏa mản các điều kiện sau:
 • Tài sản trực tiếp liên quan đến sản xuất sản phẩm
 • Xác định được số lượng, khối lượng theo công suất thiết kế của tài sản;
 • Công suất thực tế < 100% công suất thiết kế

Công ty chúng tôi xin giới thiệu vài cách hạch toán liên quan đến trích khấu hao như sau:

 1. Hàng tháng trích khấu hao vào chi phí tương ứng.
 • Nợ TK loại 6: Chi phí
 • Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ
 1. Tài sản nhận điều chuyển trong nội bộ công ty:
 • Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
  • Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại)
  • Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị hao mòn).
 1. Hàng tháng trích khấu hao BĐS đầu tư đang cho thuê hoạt động
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư)
  • Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147).

 ….

Trên đây là hướng dẫn sơ bộ về cách tính và cách trích khấu hao tài sản cố định, hy vọng qua bài viết này giúp được quý vị hiểu rõ một phần nào đó về cách tính và cách trích khấu hao tài sản cố định.

 

 

Posted in: Tin tức kế toán