Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Như chúng ta đã biết, đa số các bộ phận kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam khi thực hiện hạch toán chứng từ  vào sổ kế toán thì chưa có đủ kinh nghiệm để thực hiện công tác kiểm tra đối chiếu giữa chứng từ, sổ sách và báo cáo thuế với nhau.

Nay Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Phía Nam xin giới thiệu cách kiểm tra đối chiếu giữa sổ sách, chứng từ, báo cáo thuế với nhau nhằm phát hiện sai sót để điều chỉnh kịp thời. Kinh nghiệm này la do quá trình làm việc và tiếp xúc khách hàng mà đúc kết được, hy vọng thông qua bài viết này góp phần vào việc kiểm soát bộ máy kế toán của quý vị được tốt hơn.

1. Đối với thủ quỹ:

  • Sau khi hạch toán tất cả phiếu thu, phiếu chi vào hệ thống sổ sách kế toán. Cuối mỗi ngày thủ quỹ nên thực hiện các công việc sau:

+ Lưu trữ hồ sơ đúng quy định

+ Lập tài khoản chữ T để kiểm tra nghiệp vụ đối ứng bất thường

+ Đối chiếu số dư tiền mặt giữa sổ sách kế toán và bảng kê tiền tồn quỹ cuối ngày

+ Lập biên bản kiểm kê với đầy đủ chữ ký của thủ quỹ và người chứng kiến.

2. Kế toán bán hàng – phải thu:

Sau khi hạch toán tất cả hóa đơn bán hàng vào hệ thống sổ sách kế toán. Cuối mỗi ngày kế toán bán hàng – phải thu nên thực hiện các công việc sau:

+ Lưu trữ hồ sơ đúng quy định

+ Lập tài khoản chữ T để kiểm tra nghiệp vụ đối ứng bất thường (nghiệp vụ bất thường là không đối ứng với 111,112,511,33311)

+ Xuất sổ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đối chiếu với sổ chi tiết bán hàng của các bộ phận

+ Kiểm tra bảng tổng hợp công nợ theo từng đối tượng, sổ chi tiết công nợ theo từng đối tượng => Xem xét xem có khoản công nợ nào bất thường hay không => Kiểm tra khoản phải thu trên sổ sách và khoản phải thu theo thực tế.

+ Cuối tháng tiến hành gửi thư xác nhận, đối chiếu sổ theo dõi doanh thu và báo cáo thuế.

3. Kế toán hàng tồn kho:

Sau khi hạch toán tất cả hóa đơn mua hàng, phiếu nhập, phiếu xuất vào hệ thống sổ sách kế toán. Cuối mỗi ngày kế toán hàng tồn kho nên thực hiện các công việc sau:

+ Lưu trữ hồ sơ đúng quy định

+ Lập tài khoản chữ T để kiểm tra nghiệp vụ đối ứng bất thường (nghiệp vụ bất thường là không đối ứng với 111,112,331,133)

+ Kiểm tra đối chiếu giữa báo cáo nhập xuất tồn kho theo sổ sách và thủ kho theo dõi, nếu có chênh lệch thì tìm hiểu nguyên nhân và xử lý kịp thời

+ Kiểm tra sơ bộ bảng tính giá thành, kiểm tra danh mục hàng tồn kho xem có hàng tồn kho nào lỗi thời, mất mát hay không

4. Kế toán tài sản cố định :

Sau khi hạch toán tất cả hóa đơn nhập tài sản vào hệ thống sổ sách kế toán. Cuối mỗi ngày kế toán tài sản cố định nên thực hiện các công việc sau:

+ Lưu trữ hồ sơ đúng quy định

+ Lập tài khoản chữ T để kiểm tra nghiệp vụ đối ứng bất thường (nghiệp vụ bất thường là không đối ứng với 112,331,133)

+ Kiểm tra xem có phát hiện tài sản nào chưa dược dán thẻ kho chưa

+ Kiểm tra danh sách tài sản xem có cái nào không thỏa mản điều kiện ghi nhận tài sản

+ Tài sản tăng trong này thuộc bộ phận nào quản lý, chọn thời gian khấu hao theo đúng quy định

5. Kế toán phải trả:

Sau khi hạch toán tất cả hóa đơn mua hàng vào hệ thống sổ sách kế toán. Cuối mỗi ngày kế toán mua hàng nên thực hiện các công việc sau:

+ Lưu trữ hồ sơ đúng quy định

+ Lập tài khoản chữ T để kiểm tra nghiệp vụ đối ứng bất thường (nghiệp vụ bất thường là không đối ứng với 111,112,HTK,133)

+ Kiểm tra bảng tổng hợp công nợ theo từng đối tượng, sổ chi tiết công nợ theo từng đối tượng => Xem xét xem có khoản công nợ nào bất thường hay không => Kiểm tra khoản phải trả trên sổ sách và khoản phải trả theo thực tế.

+ Cuối tháng tiến hành gửi thư xác nhận.

6. Kế toán thuế:

Cuối mỗi ngày kế toán thuế nên thực hiện các công việc sau:

  • Lập tài khoản chữ T để kiểm tra nghiệp vụ đối ứng bất thường
  • Đối chiếu tiền thuế trên chứng từ và sổ sách kế toán
  • Đối chiếu số dư TK 133, 33311 giữa báo cáo thuế và sổ sách kế toán;
  • Kiểm tra nghiệp vụ nghiệp vụ thanh toán tiền thuế với số tiền lớn với sổ sách kế toán

7. Kế toán tiền lương:

Cuối mỗi ngày kế toán thuế nên thực hiện các công việc sau:

  • Lập tài khoản chữ T để kiểm tra nghiệp vụ đối ứng bất thường
  • Đối chiếu giữa bảng lương và sổ sách kế toán
  • Chọn mẫu vài nhân viên, kiểm tra bảng tính lương có đúng không
  • Kiểm tra giữa bảng chấm công và bảng lương xem xét xem có sai sót gì không

Posted in: Tin tức kế toán