Accounting

Kế toán phía nam > Blog > Accounting
hợp đồng dịch vụ Kế toán cá nhân

Hiện nay, các dịch vụ Kế toán ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh thì bản hợp đồng dịch vụ Kế toán cá nhân có vai trò pháp luật quan trọng để thực hiện đúng trách nhiệm và điều khoản quy định giữa 2 bên. Vì thế, Kế toán phía Nam sẽ cung cấp cho các bạn các loại dịch vụ và các mẫu hợp đồng Kế toán doanh nghiệp. ...Xem thêm