Người phụ thuộc bao gồm những đối tượng chính nào?

Kế toán phía nam > Blog > Tin tức kế toán > Người phụ thuộc bao gồm những đối tượng chính nào?